Knihovna

Knihovna

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Místní knihovna v Zátoru


Knihovnu najdete v budově obecního úřadu.

Knihovnické služby jsou uživatelům poskytovány půjčováním vlastního knihovního fondu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v pondělí  a v pátek od 14:00 do 17:00 hodin.

odkaz na On-line katalog knihoven regionu Bruntál --  http://rkc.bruntal.knihovna.info/#!/
a odkaz na webové stránky Regionálního knihovnického centra -- https://bruntal.knihovna.info/

Místní knihovna v Zátoru Místní knihovna v Zátoru

 

Vedoucí knihovny: Pavlína Kadlčíková, tel: +420 554 645 126
Knihovna čtenářům nabízí:


Poplatky:
dospělí (manželská - druhý člen 50% sleva) - 30,- Kč
studenti - 20,- Kč
důchodci - 20,- Kč
děti - 10,- Kč 
 

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V ZÁTORU

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Zátoru, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 41/2002 ze dne 16. října 2002 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna v Zátoru (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby,
b) meziknihovní služby,
c) informační služby, mezi nimi zvláště:


Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.


Článek 4 - Podmínky půjčování

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 2 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal.
7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 5 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Zátoru a Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny.
3. Tento knihovní řád platí od 25. listopadu 2002 na dobu neurčitou.
V Zátoru dne: 25. listopadu 2002

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK