Obec Zátor
Zátor
Obec Zátor
Zátor
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
Kde nás
   najdete?
Verze pro seniory Mapa webu
adresa Obec Zátor,
Zátor 107
793 16 Zátor

Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohla předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u soudu v jiném členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. zaplatit soudní poplatky, odměnu advokátovi, náklady za tlumočení a překlady), může podat žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu.

„Přeshraničním sporem“ se rozumí spor vyplývající z občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje. Za řízení o přeshraničním sporu se považují též všechna řízení navazující na řízení o přeshraničním sporu, jimiž se rozumí řízení o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích, řízení o uznání rozhodnutí, řízení o prohlášení vykonatelnosti a řízení vykonávací nebo exekuční.

Za přeshraniční spor se nepovažuje spor vyplývající ze správních vztahů, tj. spor projednávaný správními soudy v soudním řízení správním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která se ocitla v tíživé ekonomickésituaci, kdy má nedostatek finančních prostředků pro vedení přeshraničního sporu v členském státě EU.

Na základě tohoto zákona nelze v jiném členském státě EU ani v České republice zajistit právní pomoc v přeshraničním sporu právnickým osobám.

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR jako příslušný předávající orgán přijímá žádosti o právní pomoc tuzemských oprávněných osob, kterými jsou:

 • státní občané ČR (pokud mají na území ČR místo trvalého pobytu nebo pokud se na území ČR obvykle zdržují),
 • cizinci, kteří na území ČR v souladu se zvláštními předpisy pobývají nepřetržitě po dobu delší 90 dnů, nebo
 • cizinci, jimž byl udělen na území ČR azyl nebo doplňková ochrana.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozlišují se dva případy:

 • zajištění právní pomoci „oprávněné osobě v ČR“ v přeshraničních sporech v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud jiného členského státu než České republiky (§ 8 - § 10 zákona č. 629/2004 Sb.);
 • zajištění právní pomoci „oprávněné osobě z jiných států EU“ v přeshraničních sporech v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud České republiky (§ 2 - § 7 zákona č. 629/2004 Sb.).

O zajištění pomoci oprávněné osobě z jiných států EU rozhodují soudy České republiky. Žádosti o zajištění přeshraniční právní pomoci podávají tyto osoby buď u svých příslušných orgánů v členských státech EU nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR jako centrálnímu přijímacímu orgánu v ČR nebo přímo u českého soudu, který o žádosti rozhoduje.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu na formuláři k tomu určeném.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní.

Žadatel má možnost podat žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu také přímo u příslušného orgánu členského státu EU, pokud ví, o který orgán se jedná.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Poštovní adresa (centrální podatelna):

Ministerstvo spravedlnosti ČR

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR přijímá žádosti tuzemských oprávněných osob o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu (dále jen „žádost“). Je nezbytné, aby žadatel o právní pomoc předepsaný formulář žádosti ve všech rubrikách řádně vyplnil, vlastnoručně podepsal a připojil k němu doklady, na něž v žádosti odkazuje.

V žádosti je zapotřebí zejména:

 • uvést přesné označení žadatele, resp. v případě potřeby jeho zákonného zástupce, pokud je žadatel nezletilý nebo byl ve správnosti omezen, případně údaje týkající se jeho právního zástupce nebo zmocněnce. V případě právního zastoupení je třeba přiložit originál plné moci. Totožnost je nutno doložit kopií občanského průkazu popř. pasu;
 • co nejvýstižněji vypsat údaje týkající se sporu, který je předmětem žádosti o právní pomoc, a doložit kopie veškerých dokladů;
 • věnovat zvýšenou pozornost části E - Údaje o finanční situaci.

Účelem vyplnění žádosti je specifikace rozsahu pomoci a dokumentace rodinných, finančních a sociálních poměrů, které odůvodňují přiznání úplného či částečného osvobození od soudních výloh a právního zastoupení. Všechny části formuláře, zejména část E, musí být doloženy.

O žádosti nerozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, ale příslušný orgán v jiném členském státě EU. Pomoc je určena sociálně slabým občanům a o žádosti se rozhoduje nezávisle podle okolností každého případu. Příslušný úřad posoudí na základě žadatelem předložených dokladů jeho aktuální ekonomickou situaci. Žádosti může vyhovět zcela nebo částečně, ale může ji také zamítnout.

V tabulkách musí být vypsány a doloženy veškeré vykazované měsíční příjmy a výdaje např. doklady o příjmu, důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, výpisy z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, stvrzenky o platbě služeb spojených s bydlením atd.

Tuzemské oprávněné osoby jsou povinny ministerstvu současně s podáním žádosti sdělit, zda požádaly o zajištění právní pomoci přímo příslušný orgán jiného členského státu či nikoliv.

Tuzemským oprávněným osobám, jež se rozhodnou požádat o zajištění právní pomoci ve druhém členském státě EU ve sporu, který v něm chtějí zahájit, doporučujeme, aby si předem ujasnily, jaké údaje uvedou v částech B a C žádosti o zajištění právní pomoci (tj. povahu nebo předmět sporu, jeho okolnosti, přesné označení žalovaného atd.). Neúplné nebo nepřesné údaje by mohly zavinit prodlení ve vyřizování žádosti ve druhém členském státě EU, v krajním případě její zamítnutí.

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje oprávněné tuzemské osobě potřebnou součinnost k tomu, aby žádost splňovala všechny náležitosti stanovené právem členského státu EU. Ve správním řízení poučí účastníka, jakým způsobem a v jaké lhůtě má vady žádosti odstranit, a je-li třeba, pořídí na náklad státu překlady žádosti a písemností, které k ní jsou připojeny, do cizího jazyka.

O tom, zda bude žadateli zajištěna právní pomoc v požadovaném rozsahu, rozhoduje na základě žádosti a podle vnitrostátních předpisů příslušný orgán (soud) druhého členského státu EU. Ministerstvo spravedlnosti ČR není oprávněno do jeho rozhodování zasahovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti je ke stažení nebo vytisknutí: zde

Na požádání případně zašle tento formulář mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Mezinárodní odbor civilní předává řádně vyplněné žádosti tuzemských oprávněných osob o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu do 15 dnů ode dne, kdy mu žádost došla, popřípadě ode dne, kdy byly odstraněny její vady, příslušnému orgánu členského státu EU. Mezinárodní odbor civilní potvrzuje tuzemským oprávněným osobám, že jejich žádost byla příslušnému orgánu členského státu předána.

Doručení žádosti příslušnému orgánu druhého členského státu EU a jeho rozhodování o žádosti si vyžádá určitou dobu. Nelze proto spoléhat např. na to, že o zajištění právní pomoci bude rozhodnuto ještě předtím, než skončí lhůta, do níž se má tuzemská oprávněná osoba vyjádřit k žalobě, kterou jí zaslal soud druhého členského státu nebo přede dnem, kdy se má tuzemská oprávněná osoba dostavit na základě předvolání k tomuto soudu. Doporučujeme proto tuzemským oprávněným osobám, aby nečekaly na rozhodnutí o jejich žádosti o zajištění právní pomoci a k žalobě se vyjádřily. Pokud by tak ve stanovené lhůtě neučinily, mohl by soud druhého členského státu usoudit, že s tvrzením žalobce souhlasí. Stejně tak jestliže se tuzemská oprávněná osoba nedostaví na předvolání k soudu druhého členského státu, může případně tento soud rozhodnout spor i bez její přítomnosti, tj. vydat tzv. rozsudek pro zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v členských státech nelze podávat elektronicky, ale pouze v poštovním styku.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu mezinárodního odboru civilního Ministerstva spravedlnosti ČR: moc@msp.justice.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, opravňuje Ministerstvo spravedlnosti ČR (jeho mezinárodní odbor), aby rozhodlo ve správním řízení, že se přijetí žádosti zamítá a žádost žadateli vrací, pokud

 • žádost nebyla podána oprávněnou tuzemskou osobou,
 • žádost se netýká přeshraničního sporu,
 • žádost je zjevně bezdůvodná vzhledem k tomu, že jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva,
 • tuzemská oprávněná osoba neodstranila vady žádosti ve lhůtě stanovené ministerstvem, nebo
 • ji podala tuzemská oprávněná osoba, která již v této věci podala žádost přímo příslušnému orgánu jiného členského státu.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat rozklad podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu. Rozklad je třeba v této lhůtě zaslat nebo doručit mezinárodnímu odboru Ministerstva spravedlnosti ČR; o rozkladu rozhoduje ministr spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti ČR nerozhoduje o poskytnutí právní pomoci podle žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu v jiném členském státě EU.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Viz výše - bod 19 - nedodržení povinností vyplývající z dotčených zákonů.

21. Nejčastější dotazy

Ministerstvo spravedlnosti ČR může ve správním řízení rozhodnout, že tuzemská oprávněná osoba je povinna nahradit českému státu zcela nebo zčásti náklady za překlad žádosti nebo písemností, které k ní byly připojeny, do cizího jazyka, pokud byla žádost příslušným orgánem jiného členského státu EU zamítnuta nebo tento orgán rozhodl, že tuzemská oprávněná osoba je povinna nahradit zcela nebo zčásti náklady, které na dosud poskytnutou právní pomoc byly za ni vynaloženy; ministerstvo je tak oprávněno rozhodnout do tří let ode dne, kdy rozhodnutí příslušného orgánu členského státu Evropské unie nabylo právní moci.

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení mezinárodního práva civilního

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jana Vedralová, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.10.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Kontakty

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
skoro jasno 29 °C 18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 25/18 °C
středa 17. 7. polojasno 25/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 26/16 °C

Aktuální teplota

30.7.2022 12:07

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:203
TÝDEN:203
CELKEM:984880

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Skupina ČEZ

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Verze pro seniory Mapa webu