Obec Zátor
Zátor
Obec Zátor
Zátor
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
Kde nás
   najdete?
Verze pro seniory
adresa Obec Zátor,
Zátor 107
793 16 Zátor

Bytová politika

Obec Zátor má celkem 29 nájemních bytů z tohoto počtu je 9 bytů v Domě pokojného stáří. 6 bytů v  podporovaném bydlení. Byty přiděluje obec na základě žádosti a bodového systému, který schválilo zastupitelstvo Obce Zátor. V současné době jsou všechny byty obsazeny.

V pořadníků, který je sestaven dle data podání žádost je 0 žadatelů o byt.

Zátor, Loučky čp. 31

 • 12 bytových jednotek

Zátor čp. 86 - dům pokojného stáří

 • 9 bytových jednotek
 • I. kategorie (1 bezbarierový)

Zátor čp. 130 - podporované bydlení pro seniory nad 70let

 • 6 bezbariérových bytových jednotek

Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Obce Zátor

Úvodní ustanovení

Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník / dále jen OZ/ ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č.102/1992Sb. stanoví pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Zátor

Současný správní řád nezná již institut přidělování bytů. Není povinnost Obce Zátor a není ani v jejich možnostech přidělit byt každému, kdo si požádá.

Pro účely těchto pravidel se rozumí :Bytem -místnost, nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (dále jen byt).

Pojem obytná místnost a obytná plocha bytu pro účely těchto pravidel určuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., v platném znění. Pojem domácnost pro účely těchto pravidel určuje  OZ.

Obecní nájemní byty jsou byty v domech v majetku Obce Zátor. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušným ustanovením OZ a těmito pravidly.

Žádostí o byt se pro účely těchto pravidel rozumí žádost o obecní nájemní byt a byt v Domě pokojného stáří Zátor čp. 86. 

Blízkými příbuznými nájemce se pro účely těchto pravidel rozumí jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha.

Vhodným bytem se pro účely těchto pravidel rozumí garsoniéra pro jedince, byt 1+1 pro dvě osoby, byt 1+2 pro tři osoby a byt 3+1 pro 4 a více osob.

Zastupitelstvo obce Zátor kontroluje provádění těchto pravidel a plní úkoly předepsané těmito pravidly.

Podání žádosti

Fyzická osoba (dále žadatel), která se uchází o nájem bytu, má právo podat žádost o byt na OÚ v Zátoru.

Žádost o byt může podat :

občan ČR, starší 18-ti let, způsobilý k právním úkonům, mající trvalý pobyt v obci Zátor a který

 • nemá dluhy vůči obci
 • nemá ve vlastnictví nebo nájmu byt nebo dům
 • nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný dům nebo byt
 • kterému v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí nevratný manipulační poplatek 100,- Kč - jakákoliv výjimka je nepřípustná

manželé, z nichž alespoň jeden je občanem ČR, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt v obci Zátor a přitom

 • nemají dluhy vůči obci
 • nemají ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům
 • kterým v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí manipulační poplatek 100,-Kč, jakákoliv vyjímka je nepřípustná.

Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného.
OÚ Zátor - byty nepřijme do své evidence žádosti o byt v případě, že žadatel byl v minulosti nájemcem nebo vlastníkem bytu (domu) a ten dobrovolně opustil přímo či prostřednictvím prodeje výměny ( fiktivní výměna, koupě bytu do vlastnictví, následný prodej bytu atd…) nebo s ním nebyla prodloužena nájemní smlouva (neplacení nájemného, porušování domovního řádu a dobrých mravů). Případné odvolání žadatele na postup OÚ Zátor řeší Zastupitelstvo obce Zátor, které posoudí, zda postup OÚ Zátor byl v souladu s "Pravidly". Rozhodnutí ZO bude žadateli zasláno písemně do 30-ti dnů po zasedání ZO.

Evidence žádostí

Žádost o nájem bytu bude zaznamenána do knihy došlé pošty OÚ Zátor a označena číslem jednacím.

Žádosti se budou každoročně obnovovat, nevratný manipulační poplatek ve výši 100,-Kč se hradí při každém obnovení žádosti. Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a zpracovány 1x ročně tak, aby platný pořadník žadatelů byl vyhotoven vždy k 1.1. běžného roku. Tento pořadník bude vyhotovován 1x ročně, a to k uvedenému datu.
Na OÚ Zátor se provede kontrola údajů v žádosti uvedených. Neúplné žádosti budou vráceny k doplnění. Žadatel, jehož žádost je neúplná, bude nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti vyrozuměn písemným potvrzením, zda jeho žádost byla zařazena do seznamu žadatelů.

Žádost se vyřadí z evidence :

 • nesplňuje-li podmínky pro podání žádosti dle čl. II, odst.2
 • je-li bytová potřeba žadatele vyřešena
 • má-li žadatel zajištěno bydlení u druha nebo družky
 • zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
 • v případě, že žadatel odmítne uzavřít dohodu o přidělení bytu přiměřeného jeho žádosti nebo tuto bez vážných důvodů do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy o možnosti přidělení bytu neuzavře
 • jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí.

Stanovení pořadí žádostí

Evidované žádosti o byt budou seřazeny do tří samostatných seznamů podle členů žadatelovi domácnosti a zvlášť jeden seznam do Domu pokojného stáří Zátor čp. 86. Takto jsou sestaveny zvlášť seznamy žadatelů na byty velikosti 0+1 a 1+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 1 a 2 ) 2+1 počet členů žadatelovi domácnosti 3 ), 3+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 4 a více ) Na vlastní žádost může být žadatel umístěn v seznamu na větší byt do seznamu na byt menší- zařazení dle dosaženého bodového ohodnocení, ale vždy až v novém pořadníku.

Evidované žádosti o byt se třídí ve čtyřech samostatných seznamech (pořadnících), a to sestupně podle počtů bodů přiřazených na základě kritérií uvedených v čl. V. " Pravidel ". Je-li součet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle data jejich podání.
Seznam žádostí je setříděn 1x ročně, vždy k 1.1. následujícího roku. Pořadí určené k tomuto termínu je závazné po celý následující rok. Žadatel je povinen obnovit žádost vždy k 15.11. běžného roku. Pověřený člen ZO provede v měsíci prosinci kontrolu pravdivosti všech údajů. Žadatel, který v žádosti uvede nepravdivé údaje , nebude do pořadníku zařazen.

Hodnocení žádostí

Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií níže uvedených.

Věk žadatele (v době podání žádosti)

 • 22 - 30 let: 4
 • 30 - 40 let: 3
 • 18 - 22 let: 2
 • 40 a více u mužů: 1
 • DPS důchodci: 5

Počet dětí

 • 1: 3
 • 2 a více: 5

Trvalé bydliště v Zátoru

 • u rodičů: 3
 • v podnájmu: 5

Příjem domácnosti žadatele násobek životního minima

 • menší nebo roven 1,0: 1
 • menší nebo roven 1,8: 3
 • nad 1,8: 5

Charakteristika domácnosti v dosud užívaném bytě

skutečně bydlí

 • 2 rodiny: 3
 • 3 rodiny: 5
 • nad 1,8: 5

obytná plocha na osobu

 • do 4 m2: 7
 • do 8 m2: 5
 • do 12 m2: 2
 • nad 12 m2: 0
 1. Délka podání žádosti
  2 body/rok

 2. Žadatel bydlí ve služebním bytě nebo pobývá mimo Zátor (studium, zaměstnání)
  -2 body

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy

Obec Zátor uzavře s žadatelem o byt, či výměnu bytu smlouvu o nájmu bytu , jestliže žadatel splňuje podmínky těchto pravidel a po projednání Zastupitelstvem obce Zátor.

Délka trvání nájmu

1. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou, a to 1 rok. Za podmínek řádného užívání bytu a plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy a domovního řádu, se nájem s nájemcem obecního bytu automaticky prodlužuje vždy na dobu neurčitou.
2. S žadateli o výměnu bytu se uzavírá nájemní smlouva rovněž na dobu určitou, a to na 1 rok.
3. Pokud nájemce nemá platný doklad k bytu z dřívějších let, bude nová nájemní smlouva vystavena rovněž na dobu určitou 1 rok, za podmínky, že na bytě nejsou evidovány žádné dluhy.

Výměna bytů

1. Pronajatý byt lze vyměnit jedině na základě písemné žádosti žadatelů o výměnu bytu. Souhlas s výměnou bytů dává zastupitelstvo obce. Výměna bytů se nepovolí, pokud jsou na některém z vyměňovaných bytů evidovány dluhy. Výměna bytů za větší se nepovolí v případě, kdy kterýkoliv z žadatelů měl evidovány dluhy za užívání bytu po dobu 12 měsíců, i ne po sobě jdoucích, které vznikly během posledních 3 let.
2. Byt ve vlastnictví Obce Zátor lze vyměnit jen za byt nájemní. Výměny s byty v rodinných domech nebo s byty družstevními se nepovolují. Výjimkou může být výměna v rámci vztahu rodiče - děti, kdy na byt v majetku obce jdou rodiče.
3. Výměna bytů se provede za účasti pracovníka Obce Zátor, který současně zapíše do protokolu stav měněných bytů. Součástí protokolu je i vyjádření, že účastníci výměny jsou se stavem bytu srozuměni a berou jej na vědomí.

Přechod nájmu

Přechod nájmu bytu bude pronajimatelem uznán pouze v případě, že na bytě nevázne dluh a jsou splněny podmínky uvedené v OZ, ve zněné pozdějších předpisů, tj. ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku. které je nutno prokázat následujícími skutečnostmi :

 • příbuzenský vztah doložený rodným listem, vyplývá -li to ze zákona
 • potvrzení o tom, že žadatel o přechod nájmu byl zapsán v evidenčním listě bytu původního nájemce jako další společný uživatel bytu
 • trvalý pobyt v předmětném bytě

Poskytování bytových náhrad

S ohledem na velmi tíživou bytovou situaci v obci Zátor se bytové náhrady přednostně nepřidělují. Žadatel o poskytnutí bytové náhrady si může, v případě, že doloží pravomocný rozsudek soudu, podat žádost o přidělení bytu a její vyřízení probíhá v souladu s těmito " Pravidly ".

Přenechání volných bytů

Přednostně je možné pronajmout volný byt nájemci obecního bytu, který uvolní doposud pronajatý byt, jenž je větší a kvalitou srovnatelný a nabízeným volným bytem. O použití článku VII. rozhodne zastupitelstvo obce.

Závěrečná ustanovení

Tato "Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech obce Zátor" byla schválena na veřejném zasedání ZO konaném dne : 24.11.2004 usnesením č.154/11/04 a nabývají účinnosti od 1.1.2005.
K tomuto datu se ruší platnost pořadníku žádosti o nájemní byt v obci Zátor.

dokument ke stažení

Úřad

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 7. 12. 2023
zataženo 1 °C 0 °C
pátek 8. 12. slabý déšť 3/1 °C
sobota 9. 12. slabý déšť 5/3 °C
neděle 10. 12. slabý déšť 4/2 °C

Aktuální teplota

30.7.2022 12:28

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:123
TÝDEN:1662
CELKEM:894757

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Skupina ČEZ

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Verze pro seniory