Obec Zátor
Zátor
Obec Zátor
Zátor
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
Kde nás
   najdete?
Verze pro seniory Mapa webu
adresa Obec Zátor,
Zátor 107
793 16 Zátor

Bytová politika

Obec Zátor má celkem 29 nájemních bytů z tohoto počtu je 9 bytů v Domě pokojného stáří. 6 bytů v  podporovaném bydlení. Byty přiděluje obec na základě žádosti a bodového systému, který schválilo zastupitelstvo Obce Zátor. V současné době jsou všechny byty obsazeny.

V pořadníků, který je sestaven dle data podání žádost je 0 žadatelů o byt.

Zátor, Loučky čp. 31

 • 12 bytových jednotek

Zátor čp. 86 - dům pokojného stáří

 • 9 bytových jednotek
 • I. kategorie (1 bezbarierový)

Zátor čp. 130 - podporované bydlení pro seniory nad 70let

 • 6 bezbariérových bytových jednotek

Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Obce Zátor

Úvodní ustanovení

Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník / dále jen OZ/ ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č.102/1992Sb. stanoví pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Zátor

Současný správní řád nezná již institut přidělování bytů. Není povinnost Obce Zátor a není ani v jejich možnostech přidělit byt každému, kdo si požádá.

Pro účely těchto pravidel se rozumí :Bytem -místnost, nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (dále jen byt).

Pojem obytná místnost a obytná plocha bytu pro účely těchto pravidel určuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., v platném znění. Pojem domácnost pro účely těchto pravidel určuje  OZ.

Obecní nájemní byty jsou byty v domech v majetku Obce Zátor. Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušným ustanovením OZ a těmito pravidly.

Žádostí o byt se pro účely těchto pravidel rozumí žádost o obecní nájemní byt a byt v Domě pokojného stáří Zátor čp. 86. 

Blízkými příbuznými nájemce se pro účely těchto pravidel rozumí jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha.

Vhodným bytem se pro účely těchto pravidel rozumí garsoniéra pro jedince, byt 1+1 pro dvě osoby, byt 1+2 pro tři osoby a byt 3+1 pro 4 a více osob.

Zastupitelstvo obce Zátor kontroluje provádění těchto pravidel a plní úkoly předepsané těmito pravidly.

Podání žádosti

Fyzická osoba (dále žadatel), která se uchází o nájem bytu, má právo podat žádost o byt na OÚ v Zátoru.

Žádost o byt může podat :

občan ČR, starší 18-ti let, způsobilý k právním úkonům, mající trvalý pobyt v obci Zátor a který

 • nemá dluhy vůči obci
 • nemá ve vlastnictví nebo nájmu byt nebo dům
 • nemá ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný dům nebo byt
 • kterému v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí nevratný manipulační poplatek 100,- Kč - jakákoliv výjimka je nepřípustná

manželé, z nichž alespoň jeden je občanem ČR, je způsobilý k právním úkonům, má trvalý pobyt v obci Zátor a přitom

 • nemají dluhy vůči obci
 • nemají ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům
 • nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů nebo blízkých příbuzných
 • nebydlí v domě nebo bytě svých rodičů nebo blízkých příbuzných, kteří jej dlouhodobě neužívají, protože mají k dispozici jiný byt nebo dům
 • kterým v minulosti nikdy byt přidělován nebyl
 • při podání žádosti zaplatí manipulační poplatek 100,-Kč, jakákoliv vyjímka je nepřípustná.

Žádost o byt nelze převést na jinou osobu včetně blízkého příbuzného.
OÚ Zátor - byty nepřijme do své evidence žádosti o byt v případě, že žadatel byl v minulosti nájemcem nebo vlastníkem bytu (domu) a ten dobrovolně opustil přímo či prostřednictvím prodeje výměny ( fiktivní výměna, koupě bytu do vlastnictví, následný prodej bytu atd…) nebo s ním nebyla prodloužena nájemní smlouva (neplacení nájemného, porušování domovního řádu a dobrých mravů). Případné odvolání žadatele na postup OÚ Zátor řeší Zastupitelstvo obce Zátor, které posoudí, zda postup OÚ Zátor byl v souladu s "Pravidly". Rozhodnutí ZO bude žadateli zasláno písemně do 30-ti dnů po zasedání ZO.

Evidence žádostí

Žádost o nájem bytu bude zaznamenána do knihy došlé pošty OÚ Zátor a označena číslem jednacím.

Žádosti se budou každoročně obnovovat, nevratný manipulační poplatek ve výši 100,-Kč se hradí při každém obnovení žádosti. Žádosti budou přijímány v průběhu celého roku a zpracovány 1x ročně tak, aby platný pořadník žadatelů byl vyhotoven vždy k 1.1. běžného roku. Tento pořadník bude vyhotovován 1x ročně, a to k uvedenému datu.
Na OÚ Zátor se provede kontrola údajů v žádosti uvedených. Neúplné žádosti budou vráceny k doplnění. Žadatel, jehož žádost je neúplná, bude nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti vyrozuměn písemným potvrzením, zda jeho žádost byla zařazena do seznamu žadatelů.

Žádost se vyřadí z evidence :

 • nesplňuje-li podmínky pro podání žádosti dle čl. II, odst.2
 • je-li bytová potřeba žadatele vyřešena
 • má-li žadatel zajištěno bydlení u druha nebo družky
 • zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
 • v případě, že žadatel odmítne uzavřít dohodu o přidělení bytu přiměřeného jeho žádosti nebo tuto bez vážných důvodů do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy o možnosti přidělení bytu neuzavře
 • jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí.

Stanovení pořadí žádostí

Evidované žádosti o byt budou seřazeny do tří samostatných seznamů podle členů žadatelovi domácnosti a zvlášť jeden seznam do Domu pokojného stáří Zátor čp. 86. Takto jsou sestaveny zvlášť seznamy žadatelů na byty velikosti 0+1 a 1+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 1 a 2 ) 2+1 počet členů žadatelovi domácnosti 3 ), 3+1 ( počet členů žadatelovi domácnosti 4 a více ) Na vlastní žádost může být žadatel umístěn v seznamu na větší byt do seznamu na byt menší- zařazení dle dosaženého bodového ohodnocení, ale vždy až v novém pořadníku.

Evidované žádosti o byt se třídí ve čtyřech samostatných seznamech (pořadnících), a to sestupně podle počtů bodů přiřazených na základě kritérií uvedených v čl. V. " Pravidel ". Je-li součet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto žádosti dle data jejich podání.
Seznam žádostí je setříděn 1x ročně, vždy k 1.1. následujícího roku. Pořadí určené k tomuto termínu je závazné po celý následující rok. Žadatel je povinen obnovit žádost vždy k 15.11. běžného roku. Pověřený člen ZO provede v měsíci prosinci kontrolu pravdivosti všech údajů. Žadatel, který v žádosti uvede nepravdivé údaje , nebude do pořadníku zařazen.

Hodnocení žádostí

Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií níže uvedených.

Věk žadatele (v době podání žádosti)

 • 22 - 30 let: 4
 • 30 - 40 let: 3
 • 18 - 22 let: 2
 • 40 a více u mužů: 1
 • DPS důchodci: 5

Počet dětí

 • 1: 3
 • 2 a více: 5

Trvalé bydliště v Zátoru

 • u rodičů: 3
 • v podnájmu: 5

Příjem domácnosti žadatele násobek životního minima

 • menší nebo roven 1,0: 1
 • menší nebo roven 1,8: 3
 • nad 1,8: 5

Charakteristika domácnosti v dosud užívaném bytě

skutečně bydlí

 • 2 rodiny: 3
 • 3 rodiny: 5
 • nad 1,8: 5

obytná plocha na osobu

 • do 4 m2: 7
 • do 8 m2: 5
 • do 12 m2: 2
 • nad 12 m2: 0
 1. Délka podání žádosti
  2 body/rok

 2. Žadatel bydlí ve služebním bytě nebo pobývá mimo Zátor (studium, zaměstnání)
  -2 body

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy

Obec Zátor uzavře s žadatelem o byt, či výměnu bytu smlouvu o nájmu bytu , jestliže žadatel splňuje podmínky těchto pravidel a po projednání Zastupitelstvem obce Zátor.

Délka trvání nájmu

1. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou, a to 1 rok. Za podmínek řádného užívání bytu a plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy a domovního řádu, se nájem s nájemcem obecního bytu automaticky prodlužuje vždy na dobu neurčitou.
2. S žadateli o výměnu bytu se uzavírá nájemní smlouva rovněž na dobu určitou, a to na 1 rok.
3. Pokud nájemce nemá platný doklad k bytu z dřívějších let, bude nová nájemní smlouva vystavena rovněž na dobu určitou 1 rok, za podmínky, že na bytě nejsou evidovány žádné dluhy.

Výměna bytů

1. Pronajatý byt lze vyměnit jedině na základě písemné žádosti žadatelů o výměnu bytu. Souhlas s výměnou bytů dává zastupitelstvo obce. Výměna bytů se nepovolí, pokud jsou na některém z vyměňovaných bytů evidovány dluhy. Výměna bytů za větší se nepovolí v případě, kdy kterýkoliv z žadatelů měl evidovány dluhy za užívání bytu po dobu 12 měsíců, i ne po sobě jdoucích, které vznikly během posledních 3 let.
2. Byt ve vlastnictví Obce Zátor lze vyměnit jen za byt nájemní. Výměny s byty v rodinných domech nebo s byty družstevními se nepovolují. Výjimkou může být výměna v rámci vztahu rodiče - děti, kdy na byt v majetku obce jdou rodiče.
3. Výměna bytů se provede za účasti pracovníka Obce Zátor, který současně zapíše do protokolu stav měněných bytů. Součástí protokolu je i vyjádření, že účastníci výměny jsou se stavem bytu srozuměni a berou jej na vědomí.

Přechod nájmu

Přechod nájmu bytu bude pronajimatelem uznán pouze v případě, že na bytě nevázne dluh a jsou splněny podmínky uvedené v OZ, ve zněné pozdějších předpisů, tj. ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku. které je nutno prokázat následujícími skutečnostmi :

 • příbuzenský vztah doložený rodným listem, vyplývá -li to ze zákona
 • potvrzení o tom, že žadatel o přechod nájmu byl zapsán v evidenčním listě bytu původního nájemce jako další společný uživatel bytu
 • trvalý pobyt v předmětném bytě

Poskytování bytových náhrad

S ohledem na velmi tíživou bytovou situaci v obci Zátor se bytové náhrady přednostně nepřidělují. Žadatel o poskytnutí bytové náhrady si může, v případě, že doloží pravomocný rozsudek soudu, podat žádost o přidělení bytu a její vyřízení probíhá v souladu s těmito " Pravidly ".

Přenechání volných bytů

Přednostně je možné pronajmout volný byt nájemci obecního bytu, který uvolní doposud pronajatý byt, jenž je větší a kvalitou srovnatelný a nabízeným volným bytem. O použití článku VII. rozhodne zastupitelstvo obce.

Závěrečná ustanovení

Tato "Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech obce Zátor" byla schválena na veřejném zasedání ZO konaném dne : 24.11.2004 usnesením č.154/11/04 a nabývají účinnosti od 1.1.2005.
K tomuto datu se ruší platnost pořadníku žádosti o nájemní byt v obci Zátor.

dokument ke stažení

Úřad

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 21/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 17/12 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/10 °C

Aktuální teplota

30.7.2022 12:07

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:61
TÝDEN:61
CELKEM:963931

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Skupina ČEZ

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Verze pro seniory Mapa webu