Obec Zátor
Zátor
Obec Zátor
Zátor
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
Kde nás
   najdete?
Verze pro seniory Mapa webu
adresa Obec Zátor,
Zátor 107
793 16 Zátor

Sběrný dvůr

Provozní řád

Provozovatel:          

Obec Zátor

Zátor107

793 16 Zátor

 • IČO: 00296473                                                   
 • Zpracoval: Ing. Salome Sýkorová- starostka           
 • Za provozovatele schválilo: Zastupitelstvo obce Zátor dne 27. 5. 2020 usnesením č. 253/05/20

Článek 1. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu sběrného dvora (dále SD) bez škodlivého vlivu na životní prostředí, k ochraně života a zdraví osob. Hlavním smyslem sběrného dvora je shromáždění, popřípadě vytřídění a následně předání odpadů organizacím, zabývajících se jejich likvidací, se kterými Obec Zátor uzavřela smlouvy.

Všichni pracovníci sběrného dvora a osoby, kterým byl povolen vstup do areálu, jsou povinni se řídit ustanoveními tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. Každý občan, který chce uložit odpad ve sběrném dvoře je povinen prokázat svou totožnost a trvalý pobyt v obci Zátor občanským průkazem. Chalupáři a chataři, kteří jsou majiteli nemovitosti v obci, se prokážou dokladem o vlastnictví nemovitosti a občanským průkazem. Poté můžou na základě pokynů obsluhy odložit svůj odpad.

Všichni zaměstnanci obsluhující sběrný dvůr jsou povinni se nejméně jednou ročně seznámit s provozním řádem.

Za dodržování provozního řádu odpovídá obsluha sběrného dvora – odpovědný pracovník nebo jím pověřená osoba.

Tento provozní řád bude provozovatel průběžně aktualizovat v souladu se změnami legislativy platné na území ČR.

S provozním řádem jsou povinni se seznámit všichni pracovníci podílející se na provozu sběrného dvora a tuto skutečnost potvrdit s uvedením přesného data. Za splnění tohoto ustanovení je odpovědný provozovatel sběrného dvora.

Každá aktualizace v souladu se změnami legislativy platné na území ČR v provozním řádu podléhá schválení zastupitelstvem obce Zátor a bude přiložena písemnou formou jako nedílná součást tohoto dokumentu.

Článek 2. ZÁKLADNÍ   ÚDAJE  O  ZAŘÍZENÍ

 • Název zařízení: Sběrný dvůr
 • Pozemek: parc. č 1256/3, 956/3, 1256/5, 1256/6, 1041, 956/1, 956/2, 949, 1258,  v k.ú. Loučky u Zátoru                         
 • Kolaudační rozhodnutí vydal: Městský úřad Krnov Odbor výstavby Č. j.:  KRNOOV-70623/2017 voja ze dne 8. 11. 2017
 • Provozovatel zařízení: Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor
 • IČO: 00296 473
 • DIČ: CZ 00296 473
 • Bankovní spojení: KB,  a.s.
 • Číslo účtu: 2723771/0100
 • Statutární zástupce: Ing. Salome Sýkorová – starostka obce
 • Vlastník zařízení: Obec Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor
 • IČO: 00296473
 • Jména vedoucích pracovníků zařízení: Lenka Skřivánková  – ekonomka obce tel.  554 645 126
 • Obsluha sběrného dvoru: Eva Čecháčková, 603 927 338

Kontaktní osoby pro případ havárie

Ing. Salome Sýkorová - 554 645 126; 724 178 620

Lenka Skřivánková, ekonomka - 54 645 126

Důležitá telefonní čísla

 • Hasičský záchranný sbor: 150
 • Rychlá lékařská pomoc: 155
 • Policie: 158
 • Integrovaný záchranný systém: 122

 • Místo uložení provozního řádu: Provozní řád je uložen u zodpovědných pracovníků a u obsluhy sběrného dvora.      

Článek 3. CHARAKTER  A  ÚČEL  ZAŘÍZENÍ

Sběrný dvůr je umístěn u sil. I/45 Krnov - Bruntál a má samostatnou příjezdovou komunikací. Sběrný dvůr je určen pro sběr komunálního odpadu (velkoobjemového, biologického, oděvů, papíru a kartonu, skla, plastů, kovů, vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, drobného stavebního odpadu) a nebezpečného odpadu od fyzických osob.

Sběr obalového odpadu (papíru, plastu, skla, kovu aj.) vstupuje do systému společnosti EKO-KOM, do kterého je Obec Zátor zapojena. Tento systém zajišťuje odběr a využití odpadů z obalů prostřednictvím tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Obec Zátor je rovněž zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení. Elektrozařízení, které je odevzdáno ve sběrném dvoře, určeném jako místo zpětného odběru, je následně předáno specializovaným firmám ASEKOL, ELEKTROWIN atd. Ty pak zajistí jeho ekologickou likvidaci podle vyhlášky 237/2002 Sb. o podrobném způsobu provedení zpětného odběru a vyhlášky 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

Ve sběrném dvoře mohou být sbírány odpady pouze se souhlasem provozovatele sběrného dvora.

Příjezdová komunikace sběrného dvora je napojena na  sil. č. I/45 Bruntál – Krnov.

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:             

Katal. č. odpadu

Název odpadu       

Kategorie

13 02 08   

Jiné motorové převodové a mazací oleje 

N

15 01 02

Plastové obaly 

O

15 01 06 

Směsné obaly

O

17 02 01

Dřevo       

O

17 02 02 

Sklo                 

O

17 02 03

Plasty              

O

17 03 02  

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01     

O

20 01 01

Papír                

O

20 01 02

Sklo                 

O

20 01 10

Oděvy               

O

20 01 11  

Textilní materiály 

O

20 01 25 

Jedlý olej a tuk

O

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25   

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory  obsahující tyto baterie

N

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení  

O

20 01 39

Plasty                                                                                                                                  

O

20 01 40

Kovy                                                                                                                                   

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad       

O

20 02 13

Rozpouštědla                                                                                                                     

N

20 02 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  

N

20 03 07

Objemný odpad

O

 

Kategorie O – jedná se o ostatní odpad

 

 

Kategorie N – jedná se o nebezpečný odpad

 

 

Článek 4. STRUČNÝ  POPIS  ZAŘÍZENÍ

Sběrný dvůr je tvořen zpevněnou plochou a je oplocen. Na zpevněné ploše jsou rozmístěny kontejnery na odpady kategorie O (ostatní) a uzamykatelný přístřešek pro umístění speciálních nádob pro nebezpečné odpady N (nebezpečné). Zařízení je určeno i pro sběr elektrozařízení podléhající zpětnému odběru. V areálu je dále umístěna i pracovní buňka pro obsluhu.

Do otevřených velkoobjemových kontejnerů mohou být ukládány následující druhy odpadů:

 • objemný odpad
 • výrobky z pryže
 • železo
 • biologicky rozložitelný odpad
 • dřevo
 • papír a kartony

Do plastových kontejnerů o objemu 1000l se ukládá

 • papír a kartony
 • plasty
 • sklo

Do speciálního plechového kontejneru se ukládají

 • oděvy

Nebezpečný odpad se ukládá do tzv. EKO skladu

Jedná se o uzamykatelný ocelový objekt s podlahou a záchytnou vanou. Objekt je určen k dočasnému shromažďování nebezpečných odpadů. Odpady jsou ve skladu soustřeďovány v samostatných nádobách. Nádoby jsou označeny a vybaveny „Identifikačním listem nebezpečných odpadů“. Po naplnění shromažďovacího prostředku (nádoby) je odpad předán oprávněné osobě. Objem jednotlivých nádob nebude větší než 200l a objem všech odpadů zde dočasně shromážděných nedosáhne 1000l.

JEDNOTLIVÉ SPOLEČNOSTI KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU (ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP) ODEBÍRAJÍ TYTO DRUHY ODPADŮ:

ASEKOL – A1 -  pouze PC monitory a televize, které nejsou nebezpečným odpadem, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

ASEKOL – A2 – malé spotřebiče – osobní počítače, laptopy, notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací, radiobudíky, radiomagnetofony, videokamery, videorekordéry atd., které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

ELEKTROWIN – velké spotřebiče  B1 – chlazení - velká chladicí zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, klimatizační zařízení, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

ELEKTROWIN – velké spotřebiče B2 – velké spotřebiče - zařízení s rozměry většími než 40x80x50 - pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, radiátory, ventilátory, sekačky, zařízení pro postřik, elektric. vrtačky, pily a další el. nářadí pro domácí dílnu atd., které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

ELEKTROWIN – malé spotřebiče B3 – zařízení s rozměry menšími než 40x80x50 – tzn.: elektrické a elektronické zařízení z domácností - vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, šicí stroje, zařízení používaná k pletení, tkaní, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, kávovary a mlýnky, hodinky, budíky, elektrické nože, otvíráky, elektronické váhy, fény, zastřihávače vlasů, holicí strojky, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, vrtání, broušení, drcení, ražení atd., které jsou uloženy v kontejneru.

EKOLAMP – světelné zdroje, svítidla a LED, které jsou uloženy v uzamykatelném kontejneru.

Elektrozařízení, která odebírají výše uvedené společnosti, nejsou nebezpečným odpadem. Nevyžadují zvláštní opatření dle zákona o odpadech ani se neuvádí do evidence odpadů.

Volná plocha sběrného dvora je dostatečně velká k manipulaci pro třídění a odvoz tříděného odpadu.

Na volné ploše lze přechodně umístit další kontejnery pro odpad tak, aby nebránily manipulaci a provozu na sběrném dvoře.

Kontejnery se po naplnění odvážejí mobilní technikou k dalšímu zpracování.

Obsluha sběrného dvora má k dispozici objekt s vlastním sociálním zázemím s tekoucí pitnou vodou a napojením do žumpy. Vytápění je zajištěno pomocí elektrických topidel.

Manipulační plocha je spádována pro odvod srážkových vod a napojena do příkopu odvodu srážkových vod před pozemkem sběrného dvoru.

Způsob ochrany horninového prostředí

Ochrana horninového prostředí byla již řešena v rámci projektu stavby. Zpevněné plochy sběrného dvora. Odpadů jsou stavebně izolovány tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení

Při provozování zařízení sběrného dvora tříděného odpadu nedochází k únikům emisí do vnějšího ovzduší a nejsou produkovány odpadní vody.

Na sběrném dvoře je stanovena hmotnost dovezeného odpadu odhadem, popř. dle velikosti odpadu zvážen paletovací váhou nebo kalibrovanou vahou.

Článek 5. TECHNOLOGIE  A  OBSLUHA  ZAŘÍZENÍ

Příjem odpadů

Obsluha sběrného dvora určí místo nájezdu vozidla s přijímaným odpadem, zkontroluje místo bydliště dodavatele odpadu, dále provede vizuální kontrolu dovezeného odpadu. Poté obsluha dvoru dohlíží na uložení odpadu do označeného kontejneru podle druhu odpadu.

Odpad se ve sběrném dvoře nezpracovává, neupravuje či nelikviduje.

 • Provozovatel je povinen zamezit možnosti nekontrolovatelného navážení nebo nanášení odpadu do sběrného dvora tříděného odpadu
 • Řidiči automobilů, přivážejících odpad, ale i odpad odvážející, jsou povinni dbát pokynů pověřené osoby a dodržovat tento provozní řád
 1. Obsluha sběrného dvora (SD) zodpovídá za:
 • provoz SD v souladu se všemi právními předpisy
 • dodržování provozního řádu
 • ukládání odpadů uvedených v tomto provozním řádu
 • řádné vedení provozního deníku SD
 • řádné vedení evidence odpadů, zařazení odpadů dle druhů a jejich uložení do jednotlivých kontejnerů
 • bezpečnost provozu, udržování čistoty, organizaci provozu
 • používání ochranných pomůcek
 • provádění vstupní kontroly odpadů, organizaci svozu a odvozu odpadů
 • vystavování dokladů o převzetí odpadu
 • řádný stav SD, zejména informačních tabulí
 • dodržování bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví při práci a požárních předpisů
 • provádění opatření na odstranění mimořádných událostí
 1. Obsluha sběrného dvora se řídí:

 • provozním řádem sběrného dvora
 • pokyny zodpovědného pracovníka

Odvoz odpadů

Odvoz jednotlivých druhů odpadů je prováděn vždy po naplnění oddělených shromažďovacích nádob.

Odvoz zpětně odebíraných elektroodpadů se uskutečňuje po zadání do informačního systému jednotlivých společností v rámci kolektivního systému.

Ostatní odpady jsou odváženy k recyklaci nebo k uložení na skládku.

Vytříděné plasty, sklo a papír jsou odváženy obcí, popř. odváženy firmou zabývající se odkupem vytřízeného druhu odpadu.

Článek 6. MONITOROVÁNÍ  PROVOZU  SEPARAČNÍHO  DVORA

Denně jsou obsluhou sledovány: Prašnost

Při provozu sběrného dvoru zvláště v letních měsících v období sucha může dojít ke zvýšené prašnosti povrchu zpevněných manipulačních a pojezdových ploch v areálu provozovny. Tato prašnost bude odstraněna zkrápěním ploch pomocí kropicího vozu.

Znečištění plochy nebezpečnou látkou (např. nafta)

V případě úkapu nebezpečných látek použít čistící materiál nebo sorbent z havarijní soupravy! Znečištěný materiál nebo znečištěný sorbent předat k likvidaci specializované firmě. Odpady z vlastní činnosti vzniklé provozem separačního dvora např. znečištěný sorbent, písek, mastné hadry, předat ke zneškodnění rovněž specializované firmě.

Článek 7. ORGANIZAČNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  PROVOZU

Provozní doba zařízení

 • Pracovní dny                          úterý, čtvrtek            15:00 – 18:00 hodin
 • Mimo pracovní dny               sobota, každá sudá   9:00 – 12:00 hodin
 • V případě mimořádných akcí může být provozní doba upravena.
 • Po celou dobu provozní doby sběrného dvora je přítomna obsluha.

Dodavatel odpadu s osobním vozidlem, popř. s vozidlem s přívěsným vozíkem, najede na manipulační plochu. Z manipulační plochy mohou občané odkládat jednotlivé druhy komunálního odpadu do sběrných kontejnerů umístěných po obvodu této plochy, vždy za přítomnosti obsluhy separačního dvora.

Manipulace s odpadem k další likvidaci musí být prováděny dle postupů stanovených zákonem o odpadech, vždy za přítomnosti obsluhy sběrného dvora.

Pohyb po sběrném dvoře je povolen pouze za přítomnosti obsluhy a jen po dobu nezbytně nutnou k předání odpadu.

Po odložení odpadů a po případném vydání potvrzení obsluhou sběrného dvora opouští občan s vozidlem sběrný dvůr.

Článek 8. VEDENÍ  EVIDENCE  ODPADŮ  PŘIJÍMANÝCH  A PŘEDÁVANÝCH  DO  ZAŘÍZENÍ  I  V  ZAŘÍZENÍ PRODUKOVANÝCH

Evidence odpadů ve sběrném dvoře je třeba provádět dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  - § 39 zákona a vyhlášky  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění podrobnějších předpisů, část šestá, § 21. Průběžnou evidenci odpadů sběrného dvora je nutné archivovat po dobu 5 let. Prvotní evidence je vedena v Provozním deníku. Následně je evidence zpracována v náležitostech § 21 vyhlášky  383/2001 Sb., příloha č. 20.

Je vedena evidence odpadů přijímaných a předávaných.

Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu podle občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány.

Při identifikaci výše uvedených odebraných odpadů je nutné uvést také datum a hodinu odebrání.

Odpady, které se na sběrném dvoře nesmějí odebírat, jsou odpady mající povahu:

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.

Článek 9. BEZPEČNOST PROVOZU  A  OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ A  ZDRAVÍ LIDÍ

1. Protipožární opatření

Pracovníci zabezpečující provoz sběrného dvora odpovídají za dodržování protipožárních předpisů. Sběrný dvůr má k dispozici hasicí přístroje, které jsou umístěny v budově pro obsluhu.

2 ks HP vodní  - 10 kg

V případě požáru jsou povinni vyrozumět mobilním telefonem hasiče č. tel.: 150.

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sběrný dvůr je vybaven lékárničkou první pomoci, tekoucí pitnou vodou a pro případ úniku nebezpečných látek havarijní soupravou. Obsluze sběrného dvora jsou poskytovány následující osobní ochranné prostředky:

 • Ochranné brýle
 • Ochranné pracovní rukavice
 • Pracovní oděv
 • Pracovní obuv

Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce je nezbytné dodržovat platné bezpečnostní a hygienické předpisy, minimálně 1x ročně provést školení obsluhy sběrného dvora z bezpečnostních a požárních předpisů. Při jakékoliv manipulaci s odpady používat ochranné rukavice a ochranný oděv. Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit.

Při provozování sběrného dvora pro občany obce musí být vždy učiněna taková opatření, aby i osoba neškolená neutrpěla úraz při ukládání odpadů.

Provoz sběrného dvora je vždy veden tak, aby obsluha sběrného dvora věděla, že v danou chvíli zde občan ukládá odpad.

Prostory jsou osvětleny dostačujícím umělým osvětlením. Celý areál sběrného dvora zcela vylučuje možnost kouření, což je řádně označeno výstražnými nápisy.

3. Způsob poskytování předlékářské první pomoci

a) zasažení kůže:

Při zasažení kůže opláchneme proudem vody, odstraníme nasáklý oděv a oplachujeme kůži proudem vody. Potřísněný oděv nesvlékáme přes obličej a dbáme, aby odtékající voda nezasáhla ty části těla, které nebyly kontaminovány. Po důkladném oplachu trvajícím asi 10 minut, provedeme omytí mýdlem a opět důkladně opláchneme vodou. Kde je to účelné, je třeba ostříhat nehty, vlasy. U poleptání žíravinami překrýváme postižená místa sterilním obvazem. U žíravin má oplachování větší význam než neutralizace.

b) zasažení oka:

Postižené oko vyplachujeme vodou a to směrem do vnitřního koutku k zevnímu koutku oka, aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka, k ústům a nosu. Výplach oka provádíme 5 až 10 minut, nikdy nepoužíváme neutralizační roztoky. Pokud má postižený křečovitě sevřené víčko, je na místě mírné násilí k jeho rozevření.

Ve všech případech po okamžitém poskytnutí první pomoci (viz výše) zajistíme neprodleně odbornou lékařskou pomoc u pohotovostní služby akutní lékařská pomoc tel. č.: 155.

Sanitární opatření:

 • Pravidelně 1x týdně provést očistu celého sběrného dvora.
 • K zabezpečení dezinfekce odpadových nádob provést 1x ročně jejich dezinfekci.

Článek 10. PROVOZNÍ  DENÍK  SBĚRNÉHO DVORU

Provozní deník zařízení slouží k dokumentování provozu sběrného dvora a je veden obsluhou. Pracovníci sběrného dvora jsou odpovědní za vedení provozního deníku, který obsahuje níže uvedené údaje. Informace o provozu jsou zaznamenávány do provozního deníku denně.

Provozní deník zařízení je veden obsluhou zařízení, která do něj zaznamenává:

1. Všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení jména obsluhy,  

údaje o dodavateli odpadů

 • jméno, bydliště, (u kovových odpadů navíc datum narození, č. OP)
 • název, katalog. číslo a kategorie odpadu
 • popis vzniku odpadu,
 • množství odpadů,
 • datum předání a převzetí odpadů (u kovových odpadů navíc hodina odebrání)

údaje o sledování provozu zařízení:

 • spotřeba elektrické energie,
 • spotřeba vody,
 • návštěvnost sběrného dvora,
 • množství a druhy přivezených odpadů,
 • provedené opravy a údržby,
 • provedené kontroly

2.  Další údaje o monitorování dle čl. 6 tohoto Provozního řádu

3.  Záznamy o školení pracovníků zařízení

4. Záznamy o všech mimořádných událostech ve sběrném dvoru (havárie, nepřijetí odpadu  apod.), včetně jejich příčin a nápravných opatřeních

Údaje v provozním deníku se budou archivovat po dobu 5-ti let.

V Zátoru   2020-06-02

Obec

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
pondělí 20. 5. oblačno 21/10 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 23/12 °C
středa 22. 5. déšť 18/14 °C

Aktuální teplota

30.7.2022 12:07

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

planujvylety.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:248
TÝDEN:5410
CELKEM:961083

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

9.11.2012 Čaj o páté v sále KD ve stylu hippies pořádali žáci 9. třídy děti byly při obsluhování velmi šikovné, atmosféra byla veselá a velmi srdečná

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilni rozhlas

Mobilní rozhlas nám umožní ZDARMA posílát aktuální informace z obce přímo do vašeho telefonu, nebo na e-mail.
Informace

Skupina ČEZ

Logo ČEZ

Děkuji skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho krásného vánočního stromečku v letošním roce.

Ing. Salome Sýkorová
starostka obce Zátor

Verze pro seniory Mapa webu